Záručné podmienky

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim (dealer) na tovar dodaný predávajúcim (ASBIS SK spol. s r.o.) na základe zmluvy o dealerskom predaji, zmluvy o obchodných vzťahoch B2C Partner , ich príloh a jednotlivých kúpnych zmlúv a tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodnej zmluvy.
Dodávateľ si od účinnosti tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny reklamačného poriadku sú účinné po ich zverejnení na webovej stránke www.asbis.sk .

 1. Záručná doba

  Firma ASBIS SK spol. s r.o. poskytuje nasledujúce záruky na tovar zakúpený a zaplatený v našej firme a zaväzuje sa ho opraviť v týchto termínoch pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

  • Reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 24 hodinami sa v prípade, že sa závada potvrdí (24 hod. na testovanie) vymení na druhý deň odo dňa prijatia reklamácie ak je daný tovar skladom. V prípade, ak daný tovar skladom nie je, ASBIS SK spol. s r.o. je oprávnená uskutočniť výmenu tovaru až keď bude mať tovar v skladových zásobách.
  • Pre reklamovaný tovar v záruke, zakúpený pred viac ako 24 hodinami platia lehoty podľa dodacieho listu.. V prípade nedodržania týchto záväzných termínov sa postupuje podľa dohody so zákazníkom. Ak nie je dohoda možná , postupuje sa v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom.

 2. Miesto reklamácie

  Miestom reklamácie je sídlo firmy ASBIS SK spol. s r.o., prevádzka Bratislava, prípadne určené servisné stredisko. Ak pre daného výrobcu alebo daný produkt je určené servisné stredisko je kupujúci povinný uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku.
  Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská, ktorých zoznam je pravidelne aktualizovaný a nájdete ho na www.asbis.sk prípadne na záručnom liste výrobku.


 3. Prevzatie tovaru kupujúcim

  Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere na sklade predávajúceho, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s dodacím listom vr. sériových čísiel a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi dodacím listom a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.
  Príjemca tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to ešte pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať „Zápis o škode“. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu u predajcu.


 4. Mechanické poškodenie

  Odberateľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu pri osobnom odbere skontrolovať. Mechanicky poškodený výrobok je odberateľ povinný reklamovať ihneď. V prevzatí tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný zásielku skontrolovať ešte pre podpisom dokladu o prevzatí. Mechanické poškodenie je odberateľ povinný reklamovať bez zbytočného odkladu , najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru doručeného prepravnou službou.
  Rovnako je nutné pri osobnom odbere ihneď a pri doporučení prepravnou službou bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru, reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu reklamovať tovar u dopravcu. Uzatvoriť dopravné poistenie je ASBIS SK spol. s r.o. povinný iba na výslovnú žiadosť kupujúceho, pričom náklady znáša odberateľ.


 5. Odstránenie chyby

  Počas záruky zaistí dodávateľ, alebo ním poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie znáša predajca náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť k odberateľovi. Odberateľ má výlučne nárok na v prípade oprávnenej reklamácie na odstránenie vád tovaru alebo na vystavenie dobropisu.
  Predajca si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným , s rovnakými technickými parametrami, prípadne dobropisom. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať odberateľovi náhradný tovar, ktorý spĺňa obdobné parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie je na trhu dostupný, reklamácia tovaru bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej reklamačným oddelením dodávateľa. V takom prípade je dodávateľ oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar vybaví adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu.


 6. Potrebné doklady k uplatneniu záruky

  Dealer je povinný zadať reklamáciu elektronicky cez „online systém“ a tovar doniesť spolu s číslom reklamácie, ktoré pridelil „online systém“. Doklad o pridelení RMA čísla prikladá kupujúci k reklamovanému tovaru. Tovar musí byť zaslaný na náklady kupujúceho a v prípade oprávnenej reklamácie bude späť zaslaný na náklady predávajúceho. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie ( balenie, doprava, pošta,....) do miesta vybavenia reklamácie znáša odberateľ. Ak to nie je možné je nutné predložiť dodávateľovi faktúru, dodací list, montážny list, záručný list a servisnú knižku t.j. doklady z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia odberateľom. Predložiť treba aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná, tovar nebude prevzatý do reklamácie. Výrobok musí byť odovzdaný v antistatickom obale s kompletnou dokumentáciou. Reklamácia sa vydá po predložení reklamačného listu firmy ASBIS SK spol. s r.o.


 7. Termín prevzatia zákazky

  Za včasné prevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín, maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov účtujeme skladné vo výške 1,70 EUR/deň. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej sumy uspokojené naše náklady za skladné.


 8. Zánik záruky

  Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktorých výrobné číslo bolo odstránené, alebo je nečitateľné. Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, zásahom nepovolanej osoby t.j. nie technikom alebo poverenou osobou dodávateľa, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, vysoká-nízka teplota, prašnosť, odstránením plomby z výrobku, poškodením ochrannej pásky na HDD, stratou záručného listu tlačiarne. Záruka zaniká aj v prípade ,že tovar je neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný, poškodené originálne nálepky so sériovým číslom výrobku. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady kedy došlo k poškodeniu výrobku živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu, poruchou iného komponentu v PC, nevhodnou obsluhou. Dopravné náklady spojené s výkonom pozáručného servisu hradí odberateľ. Dodávateľ si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie. Uznaním reklamácie tovaru typu „zariadenia pre ukladanie dát“ (pevný disk a ostatné zázn. média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia. Nároky plynúce zo záruky náležia iba kupujúcemu a nemôže ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho previesť na tretiu osobu.


 9. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu

  Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť , že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náklady spojené s testovaním a manipuláciou (13,30 EUR za každú aj začatú hodinu). Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním odberateľa - poškodením tovaru nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou (zatečenie) a odberateľ napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže dodávateľ od odberateľa požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil. V prípade skrytej vady, napr. zatečená klávesnica, spálená karta vga pod chladičom, pretaktovanie , ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si dodávateľ vyhradzuje nárok na náhradu škody u odberateľa, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom. V prípade ak odberateľ nesúhlasí s vyjadrením reklamačného oddelenia o neoprávnenej reklamácii, môže dodávateľ postúpiť reklamáciu výrobcovi prípadne autorizovanému servisnému stredisku. Ak ani v tomto prípade reklamácia nebude uznaná, odberateľ je povinný uhradiť všetky náklady dodávateľa spojené s riešením reklamácie pričom čas na vybavenie takejto reklamácie sa môže výrazne predĺžiť.

 10. Reklamácie dealerov

  Pri reklamovaní tovaru sú dealeri povinní určiť chybný diel PC zostavy, reklamovať iba tento diel, na reklamačnom protokole presne vyšpecifikovať chybu (ako sa prejavuje, v akých režimoch, časových intervaloch atd.). V prípade, že dealer z rôznych dôvodov nebude schopný určiť chybný diel, vyšpecifikovať chybu budeme mu účtovať náklady spojené s testovaním a manipuláciou (13,30 EUR za každú aj začatú hodinu).

 11. Pozáručný servis

  Firma ASBIS SK spol. s r.o. poskytuje pozáručný servis na široký sortiment dodávaného tovaru. U monitorov a zdrojov sme schopný zabezpečiť pozáručný servis aj pre výrobky zakúpené u iných dodávateľov. Na pozáručne opravené výrobky poskytujeme 3 mesačnú záručnú dobu. Dopravné náklady spojené s výkonom pozáručného servisu hradí odberateľ. Kupujúci je povinný pri tovare, ktorý zasiela k oprave, si na vlastné riziko uschovať a zazálohovať dáta, ktoré chce zachovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratené dáta a nezodpovedá za škodu tým vzniknutú.

 
Súvisiace dokumenty 
 

? Záručné podmienky

? Ako reklamovať tovar

? Servisné strediská

? Všeobecné obchodné podmienky


 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 2 321 65 111

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2020 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac info